MENU | PRODUKTY |

Oferta

Sprawdź nas

Dane Firmy

NEON-SERVICE SŁAWOMIR ŚCIESZKA
ul.Cieszyńska 45
43-300 Bielsko-Biała, PL
NIP: 5470245983
Tel: +4833 8119416
Tel: +4833 8123608.

MILIAMPEROMIERZ / HIGH FREQUENCY MILIAMPERMETER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miliamperomierz  WCZ to narzędzie konieczne do kalibracji obwodów rur neonowych.

Można użyć zwykłego miliamperomierza do transformatorów ferromagnetycznych lub specjalnego do mierzenia  zasilaczy / konwerterów elektronicznych.

 

INSTRUKCJA OBSŁUGI

 

Wstęp / zastosowanie

Omawiany przyrząd pomiarowy jest miernikiem prądu (miliamperomierzem), przeznaczonym do specjalnych zastosowań w technice reklam świetlnych.

Charakteryzują go następujące specyficzne właściwości:

• pomiar wartości skutecznej (True RMS)

• szeroki zakres częstotliwości (możliwość pomiarów na transformatorach rozproszeniowych i elektronicznych)

• zbędność akumulatora

• bardzo prosta obsługa (brak elementów obsługowych)

Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji. W przypadku szkód wynikłych z nieprzestrzegania instrukcji, tracą ważność uprawnienia gwarancyjne.

Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody spowodowane przez niewłaściwe użytkowanie urządzenia.

 

Wskazówki bezpieczeństwa

• Przyrząd może być stosowany wyłącznie do pomiarów prądu w obwodach rur neonowych z katoda zimna (zakres pomiarowy 3 - 200 mA).

Przyrządu nie wolno stosować do wszelkich, pomiarów w sieci o napięciu 230 V. Niedopuszczalne są również pomiary da niskonapięciowych lamp fluorescencyjnych.

• Przyrząd może by stosowany wyłącznie przez personel fachowy, odpowiednio przeszkolony i zapoznany z odpowiednimi przepisami.

• Otwieranie przyrządu jest zabronione. W przypadku niesprawności przyrząd należy odesłać do producenta. Naprawy we własnym zakresie są niedopuszczalne.

• Przyrząd nie może pracować w otoczeniu wilgotnym lub mokrym ani nie może być narażony na działanie ekstremalnych temperatur (ponad 60°C lub poniżej punktu zamarzania).

•Należy bezwzględnie zwracać uwagę na to, aby przy podłączaniu przyrządu transformator/zasilacz był odłączony. W stanie załączonym obwód prądowy nie może być przerywany.

Nie należy dopuszczać do wytworzenia się łuku elektrycznego.

•Po zakończonym pomiarze przyrząd można odłączyć od obwodu tylko w stanie bez napięciowym, po czym obwód należy zewrzeć ponownie.

 

Dane techniczne:

Zakres pomiarowy: 3 do 200mA /AC/ tylko dla prądu przemiennego

Zakres częstotliwości: 50Hz do 50kHz

Zakres temperatur: +/-0°C do 60°C

Rodzaj pomiaru: TRMS

Błąd pomiaru: +/-1%,+3 digit

Zasilanie wewnętrzne: z prądu pomiarowego począwszy od 3mA prądu w rurze(akumulator jest przy tym zbędny).

 

INSTRUKCJA OBSŁUGI:

Uwaga: przyrząd nie jest wyposażony w wyłącznik.

Włączenie następuje samoczynnie, gdy przez przyrząd zaczyna płynąć prąd większy niż 3 mA.

 

Przed załączeniem przyrządu należy odłączyć transformator. Po upewnieniu się, że obwód rury jest pozbawiony napięcia,

należy go przerwać i włączyć do obwodu przyrząd pomiarowy.

Należy się upewnić, czy zaciski przyłączowe oraz sam przyrząd są odizolowane i czy nie maja styku z metalem,

po czym należy załączyć transformator. Gdy tylko wartość prądu płynącego przez przyrząd przekroczy 3 mA,

następuje odpowiednie wyświetlenie na czytniku LCD.

Można teraz dokonać odczytu wartości pomiarowej (prąd w miliamperach).

Uwaga: w żadnym wypadku nie wolno dotykać części przewodzących prąd (np. zacisków przyłączowych) przy załączonym transformatorze.

Stanowi to niebezpieczeństwo dla życia.

Po zakończeniu pomiaru należy odłączyć transformator. Następnie odłącza się przyrząd od zacisków i zamyka ponownie obwód.

Po upewnieniu się, że wszystkie połączenia są prawidłowe, można znowu załączyć neon.

 

English version:

USER MANUAL

Introduction/Application

The measuring device in question is a current meter (milliammeter), designed for special applications in the technology of illuminated advertisements. It is characterized by the following specific properties:

RMS measurement (True RMS)

wide frequency range (possibility of measurements on dissipative and electronic transformers)

redundancy of the battery

very simple operation (no operating elements)

Please read this manual carefully. In case of damage resulting from failure to follow the instructions, warranty rights become invalid.

We are not responsible for damage caused by improper use of the device.

 

Safety tips

The device can only be used to measure current in neon tube circuits with a cold cathode (measuring range 3 - 200 mA).

The device must not be used for any measurements in a 230 V network. Measurements of low-voltage fluorescent lamps are also prohibited.

The device may only be used by qualified personnel, properly trained and familiar with the relevant regulations.

Opening the device is prohibited. In case of failure, the device should be sent back to the manufacturer. Repairs on your own are not allowed.

The instrument must not be operated in a humid or wet environment or exposed to extreme temperatures (above 60°C or below the freezing point).

It is essential to ensure that the transformer/power supply is disconnected when connecting the device. When switched on, the current circuit cannot be interrupted. Do not allow an electric arc to occur.

After completing the measurement, the device can be disconnected from the circuit only in a voltage-free state, and then the circuit should be short-circuited again.

 

Technical data:

Measuring range: 3 to 200mA /AC/ only for alternating current

Frequency range: 50Hz to 50kHz

Temperature range: +/-0°C to 60°C

Measurement type: TRMS

Measurement error: +/-1%,+3 digit

Internal power supply: from the measuring current starting from 3mA of the tube current (the battery is not required).

 

USER MANUAL:

Note: the instrument is not equipped with an on/off switch. It is turned on automatically when a current greater than 3 mA begins to flow through the device.

Before turning on the device, disconnect the transformer. After making sure that the pipe circuit is de-energized, it should be interrupted and a measuring device connected to the circuit.

Make sure that the connection terminals and the device itself are isolated and do not come into contact with metal, and then turn on the transformer.

As soon as the current flowing through the device exceeds 3 mA, an appropriate display is displayed on the LCD reader.

You can now read the measured value (current in milliamps).

Note: under no circumstances should you touch current-carrying parts (e.g. connection terminals) when the transformer is switched on. This is a danger to life.

After completing the measurement, disconnect the transformer. The device is then disconnected from the terminals and the circuit is closed again.

Once you have made sure that all connections are correct, you can turn on the neon light again.